Πιστοποιήσεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

Ως «Ονομασία Προέλευσης» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Φέτα Π.Ο.Π.

Φέτα Π.Ο.Π.

Τα προϊόντα της εταιρείας μας έχουν την πιστοποίηση AGROCERT, του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Προϊόντων Π.Ο.Π. (ΦΕΤΑ Π.Ο.Π., ΚΑΣΕΡΙ Π.Ο.Π.) και ανήκει στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π. (ΦΕΤΑ Π.Ο.Π., ΚΑΣΕΡΙ Π.Ο.Π.)

Πιστοποιήση Βιολογικής Φέτας

Πιστοποιήσεις Διασφάλισης Ποιότητας

ISO 22000 (HACCP)

Τα τελευταία χρόνια μία σειρά παραγόντων όπως η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου τροφίμων, η ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση, έχουν οδηγήσει σε αύξηση της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την εμφάνιση κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων. Έχοντας υπ΄όψη τους τα παραπάνω, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Το σύστημα ISO 22000 απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων όλων των μεγεθών, με δραστηριότητα:

  • Παρασκευή και Μεταποίηση τροφίμων
  • Παραγωγή και Συσκευασία τροφίμων
  • Αποθήκευση και Μεταφορά τροφίμων
  • Διακίνηση και Διανομή τροφίμων

Απώτερος σκοπός της πιστοποίησης κατά ISO 22000 είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια από την παρασκευή τους μέχρι την πώληση τους στον τελικό καταναλωτή.

I.F.S. International Food Standard

Το I.F.S. είναι ένα πρότυπο σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Γερμανικό και Γαλλικό Σύνδεσμο Λιανέμπορων σε συμφωνία και εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων-GFSI.

Το I.F.S. έχει σχεδιαστεί ως ενιαίο εργαλείο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων και για να ελέγξει το ποιοτικό επίπεδο των παραγωγών επώνυμων προϊόντων των λιανοπωλητών τροφίμων. Τα πρότυπα μπορούν να ισχύσουν για όλα τα βήματα της επεξεργασίας των τροφίμων που ακολουθούν τη γεωργική (πρωτογενή)  παραγωγή τους.

Το I.F.S. καθορίζει τις απαιτήσεις για :

  • το περιεχόμενο,
  • τη διαδικασία και
  • την αξιολόγηση

των επιθεωρήσεων και το προφίλ απαιτήσεων για τους φορείς και τους επιθεωρητές πιστοποίησης.

Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης και εκπλήρωσης των απαιτήσεων. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση. Έτσι, ο πελάτης ενός προμηθευτή μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.

Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνει το πρότυπο για διενέργεια αξιολόγησης και πιστοποίησης σε δύο επίπεδα: HIGHER LEVEL και FOUNDATION LEVEL, καθώς έτσι η επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δυνατότητές της να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις. Γενικά, οι απαιτήσεις του προτύπου που αντιστοιχούν στο FOUNDATION LEVEL θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί μια επιχείρηση στη διεθνή βιομηχανία τροφίμων. Στο HIGHER LEVEL εντάσσονται απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου, ενώ το πρότυπο περιλαμβάνει και απαιτήσεις χαρακτηριζόμενες ως RECOMMENDATIONS που αντιπροσωπεύουν τη «βέλτιστη πρακτική» στο χώρο των τροφίμων.

BRC – Παγκόσμιο Πρότυπο για τα Τρόφιμα

Το 1998 η Βρετανική Κοινοπραξία Εμπορίου (BRC) ανέπτυξε και παρουσίασε το BRC Τεχνικό Πρότυπο και Πρωτόκολλο για εταιρείες που εφοδιάζουν τους λιανοπωλητές με επώνυμα τρόφιμα. Το Πρότυπο δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους λιανοπωλητές στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων τους αλλά και συγχρόνως να προστατέψει τον καταναλωτή, παρέχοντας μία κοινή βάση για την επιθεώρηση των εταιρειών που εφοδιάζουν το εμπόριο με επώνυμα τρόφιμα.
Η χρήση του Πρότυπου BRC συνεπάγεται αρκετές ωφέλειες όπως:

  • Μείωση του αριθμού των επιθεωρήσεων για κάθε πωλητή λιανικής καθώς και δυνατότητα των τεχνολόγων να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς, όπως ανάπτυξη του προϊόντος ή άλλα θέματα ποιότητας.
  • Παροχή ενός μόνο προτύπου και πρωτοκόλλου, από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 45011 (ISO/IEC Guide 65).
  • Παροχή μιας μοναδικής επαλήθευσης, με συμφωνημένη συχνότητα, η οποία θα δώσει την δυνατότητα στους προμηθευτές να αναφέρουν το κύρος τους στους πελάτες που αναγνωρίζουν το πρότυπο.

Εξάγουμε ήδη τα προϊόντα μας σε 7 χώρες

Αμερική

Ευρώπη

Τηλέφωνο: +302493022395 | Email: info@feta-exarhos.com

Αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες…

Γνωρίστε μας! Δοκιμάστε τα Προϊόντα μας! Εμπιστευθείτε μας!

Επικοινωνηστε μαζι μας!