Ο έμπρακτος σεβασμός στον πελάτη και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για την διατήρηση των σταθερά ποιοτικών προϊόντων στην αγορά αποτελούν τους στόχους της Εταιρείας. Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδυασμό με την ανάγκη ικανοποίησης των πελατών και εν γένει της αγοράς οδήγησε στην υιοθέτηση ενός Συστήματος  Ασφάλειας τροφίμων  το οποίο εξελίσσεται και αναβαθμίζεται ώστε να μπορεί συνεχώς να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

Χρειάστηκαν προσπάθειες για να εδραιωθούν η ευαισθησία και συνέπεια σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων έτσι ώστε η Διαχείριση ασφάλειας να αποτελεί μία από τις ρυθμιστικές παραμέτρους στην επιλογή σημαντικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η πολιτική  της Εταιρείας αποτελεί την έγγραφη δέσμευση της διοίκησης της Εταιρείας στην διαχείριση ποιότητας.

Είναι προφανές ότι η χάραξη και η υιοθέτηση της πολιτικής ασφάλειας δεν αποτελούν παρά μόνο την αρχή της προσπάθειας για την ικανοποίηση των πελατών της Ε & Κ ΕΞΑΡΧΟΣ Ο.Ε  , παράλληλα απαιτούνται μακροχρόνιες και συντονισμένες προσπάθειες για να επιτευχθούν συγκεκριμένες και αξιόλογες βελτιώσεις. Οι προσπάθειες αυτές αρχίζουν με την τήρηση της νομοθεσίας

, την εφαρμογή των πιο αυστηρών κανονισμών ορθής βιομηχανικής πρακτικής και υγιεινής.

Η εταιρεία έχει καθορίσει και εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για την διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων της με τις απαιτήσεις των πελατών της. Ως μέσο εφαρμογής και απόδειξης των καθορισμένων διαδικασιών, η εταιρεία Ε & Κ ΕΞΑΡΧΟΣ Ο.Ε  έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις των IFS, BRC.

Το Σύστημα εφαρμόζεται, συντηρείται και συνεχώς βελτιώνεται από τα στελέχη της εταιρείας

Οι διαδικασίες του Συστήματος  που έχουν καταρτιστεί, περιγράφουν αναλυτικά τις απαιτούμενες διεργασίες για την εφαρμογή του Συστήματος. Η κλίμακα και το εύρος των διαδικασιών βασίζεται σε παράγοντες όπως:

  • Το μέγεθος και τα προϊόντα της εταιρείας
  • Η πολυπλοκότητα και η αλληλεπίδραση των διαδικασιών
  • Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
  • Τα προσόντα και η κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση των διεργασιών.